genmæle

Genmæle: Lemfældig omgang med sandheden i omskæringsdebatten

i Sundhed/Tro og eksistens af
ANTISEMITISME OG OMSKÆRING // GENMÆLE – Organisationen Intact Denmark tager her til genmæle mod Dan Tschernias tre tekster om omskæring og antisemitisme, som POV bragte i sidste uge. “Intact Denmark er ikke antisemitisk, og foreningen tager skarpt afstand fra antisemitisme, racisme og diskrimination,” skriver Mikael Aktor, næstformand i Intact Denmark. “Når det alligevel er nødvendigt for os at diskutere Dan Tschernias påstande, er det fordi, de motiver, han tilskriver Intact Denmark, er falske. De tjener et retorisk formål, nemlig at stille borgerforslaget om en mindstealder for omskæring i så dårligt lys, at det af den grund afvises i Folketinget.”

Dette debatindlæg er udtryk for skribentens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Igennem tre artikler i POV International fra d. 28. (del 1), 30. (del 2) og 31. oktober (del 3) forsøger Dan Tschernia at etablere en sammenhæng mellem debatten om rituel drengeomskæring og antisemitisme, og kobler denne sammen med navngivne personer i og uden for foreningen Intact Denmark.

Det eneste, Dan Tschernia ikke forholder sig til, er sagens kerne: Nemlig det borgerforslag, som Intact Denmark sammen med andre borgere har stillet om at beskytte alle børn mod omskæring uden helbredsmæssig begrundelse, og som Folketinget skal diskutere og behandle i den kommende tid.

Forslaget lyder:
Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.

Yderligere hedder det:
“Børn hører til blandt samfundets mest sårbare borgere, da de er afhængige af voksnes omsorg og beskyttelse. Derfor har samfundet en særlig forpligtelse til at beskytte børns grundlæggende rettigheder, indtil de når en alder og modenhed, hvor de kan overtage dette ansvar selv.
Lovgivningen skal derfor ligestille alle børn under 18 år uanset køn, kulturel baggrund eller forældres religiøse overbevisninger, så de får samme retskrav på kropslig integritet og autonomi.”

Borgerforslaget ligestiller alle børn ud fra ideen om, at børn har lige så meget ret til kropslig og psykisk integritet som voksne

Rituel omskæring af børn er et operativt indgreb, der uden helbredsmæssig grund påfører børn en permanent fysisk skade, som de ikke selv har haft mulighed for at sige fra over for. Det er uundgåeligt forbundet med smerte og med risiko for komplikationer og yderligere skader ud over den ene, indgrebet bevidst påfører barnet.

Borgerforslaget ligestiller alle børn ud fra ideen om, at børn har lige så meget ret til kropslig og psykisk integritet som voksne. Det peger på tre forskellige muligheder for lovgivning gennem enten sundhedsloven, straffeloven eller forældreansvarsloven. Forslaget er således en hensigtserklæring, og det er op til Folketinget at give det en endelig udformning. Fx omfatter forslaget udelukkende børn. Om rituel omskæring fortsat skal være ulovligt for voksne kvinder eller for andre grupper af voksne er op til Folketinget.

Både Justitsministeriet, Institut for Menneskerettigheder og Folketingets lovkontor vurderer, at en aldersgrænse for rituel drengeomskæring formentligt godt kan gennemføres i henhold til Grundloven og internationale konventioner. Størstedelen af de relevante sundhedsfaglige selskaber i Danmark har erklæret sig enige i forslagets grundtanke, nemlig at det er etisk uacceptabelt at foretage en bortoperation af en rask del af barnets krop, så længe det ikke er i stand til selv at afgive samtykke.

Samtlige læge- og sundhedsfaglige organisationer, der skulle bidrage til at opdatere en ny vejledning om omskæring, forlod denne arbejdsgruppe. De Nordiske børneombudsmænd og de børneretslige organisationer i Danmark peger på, at rituel drengeomskæring strider mod FNs Børnekonvention, og over 80 % af borgerne i Danmark tilslutter sig indføring af en mindstealder for rituel omskæring ifølge meningsmålinger.

Som udgangspunkt må det dog konstateres, at anklager om antisemitisme har været et flittigt brugt retorisk virkemiddel i kritikken af en mindstealder for omskæring – så flittigt brugt, at det snarere udvander end skærper opfattelsen af, hvad antisemitisme har medført af grusomheder

Så her kunne dette genmæle egentlig bare slutte med at konkludere, at i forhold til det borgerforslag, som Folketinget skal tage stilling til, indeholder Dan Tschernias tre artikler i POV intet andet end uvedkommende motivforskning. Er forslaget med henblik på beskyttelse af alle børn? JA. Er det racistisk, islamfjendsk eller antisemitisk? NEJ.

Anklager om antisemitisme

Når det alligevel er nødvendigt for os at diskutere Dan Tschernias påstande, er det fordi de motiver, han tilskriver Intact Denmark, er falske. De tjener et retorisk formål, nemlig at stille borgerforslaget om en mindstealder for omskæring i så dårligt lys, at det af den grund afvises i Folketinget.

I den første af de tre artikler henvises til udtalelser og billeder fra de sociale medier, der angiveligt er udtryk for antisemitisme. Vi forholder os her til antisemitismeanklager rettet mod det eneste medlem af Intact Denmark, som Dan Tschernia inddrager, Intact Denmarks forkvinde, Lena Nyhus. De øvrige navngivne personer uden for foreningen, der tillægges antisemitiske motiver, kan uden tvivl svare for sig selv. Som udgangspunkt må det dog konstateres, at anklager om antisemitisme har været et flittigt brugt retorisk virkemiddel i kritikken af en mindstealder for omskæring – så flittigt brugt, at det snarere udvander end skærper opfattelsen af, hvad antisemitisme har medført af grusomheder.

Antisemitisme er af International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) blevet defineret som “en bestemt opfattelse af jøder, der kan udtrykkes som had mod jøder”. Det er udtryk rettet mod jødiske og ikke-jødiske enkeltpersoner, deres ejendomme samt institutioner og religiøse samlingssteder, der tilhører jødiske samfund.

Men når det for mange debattører alligevel falder lige for at inddrage teksten, skyldes det, at netop omskæringspagten i Bibelen igen og igen har været fremhævet som argument for ritualets bevarelse for jøder. Dertil kommer, at den danske oversættelse kan lægge op til misforståelser, som den gennemsnitlige danske bibellæser ikke har nogen forudsætninger for at kunne gennemskue

Dan Tschernia nævner to udtalelser fra Lena Nyhus på sociale medier. Ingen af dem udtrykker “had mod jøder”. Det ene eksempel drejer sig om, at Lena Nyhus og andre medlemmer af Intact Denmark lejlighedsvis har understreget, at omskæringspagten i Bibelen omfatter mere end kravet om, at jødiske drengebørn omskæres på ottendedagen efter fødslen. Den omfatter også kravet om, at jødisk-ejede slaver skal omskæres, og at jøder, der ikke er omskårede, skal “udryddes fra sit folk” (Første Mosebog kap.17, vers 12-14).

Når disse vers har været omtalt, har det været for at vise, at omskæringspagtens krav ikke er så absolutte, som det ofte fremstilles. Jøder holder jo hverken slaver eller udrydder ikke-omskårede jøder. Selve omskæringsritualet burde derfor også kunne reformeres.

Der er flere grunde til, at det i udgangspunktet ikke er hensigtsmæssigt i en debat om omskæring eller andre nutidige problemstillinger at tage udgangspunkt i Bibelen, Koranen eller andre gamle helligtekster. Religiøse ritualer i dag indlejrer disse gamle tekster, men det betyder jo langt fra, at jøder og muslimer dermed tænker som dem, endsige har en historisk forståelse af deres betydning. Blandt andet Bibelens alder og formulering gør fortolkningen af den vanskelig, måske især det ældste lag i det, der i den kirkelige fortolkning er Det Gamle Testamente. Der skal ofte historisk og sproglig ekspertviden til for at vurdere tekstens konkrete betydning, der langt fra altid kan læses direkte af den danske bibeloversættelse.

Men når det for mange debattører alligevel falder lige for at inddrage teksten, skyldes det, at netop omskæringspagten i Bibelen igen og igen har været fremhævet som argument for ritualets bevarelse for jøder. Dertil kommer, at den danske oversættelse kan lægge op til misforståelser, som den gennemsnitlige danske bibellæser ikke har nogen forudsætninger for at kunne gennemskue.

I det konkrete bibeleksempel er den manglende omskæring blandt jøder en religiøs forseelse, ikke en verdslig. Disse religiøse forseelser sanktioneres i Bibelen af Gud selv i modsætning til de verdslige straffe.

Når det hedder, at den uomskårede skal “afskæres fra sit folk”, som der står i den originale hebraiske tekst, så kan det betyde, at Gud lader den mand dø før tid, dø barnløs eller på anden måde forhindrer ham i at opnå en harmonisk plads i slægtens kontinuitet.

Det andet eksempel drejer sig om påskefejringen. Ligesom i det forrige eksempel vil en religionskritik ofte pege på uoverensstemmelsen mellem en moderne rituel fejring og de gamle helligtekster, der er indlejrede i dem. Lena Nyhus har peget på det ambivalente ved påskeritualet både i en jødisk og kristen sammenhæng. I påsken fejrer man, at Gud får sin egen søn dødsdømt og henrettet, men fortolker det som en sejr over synd og død (igennem opstandelsen); i jødedommen fejrer man befrielsen fra slaveriet, som kun kom i stand ved, at Gud med den tiende plage fik dræbt de uskyldige egyptiske børn (Anden Mosebog, kapitel 11-12).

Der omskæres rituelt omkring 3.000 drengebørn hvert år i Danmark. Af dem er under 20 fra jødiske familier

Men i det moderne jødiske påskeritual mindes drabet og de andre ni plager jo med sorg, ikke med glæde. Religiøse ritualer er meget ofte dybt ambivalente netop som det jødiske og kristne påskeritual. De indlejrer fortællingen om Guds grusomme handlinger i Bibelen, men giver dem samtidig en fortolkning, der frikender Gud. Det er en religionskritisk påpegning, der ikke har noget at gøre med antisemitisme. Man har helt uhørt villet kæde denne kritik sammen med de middelalderlige antisemitiske “blodanklager”, i følge hvilke jøder dræber kristne børn for at bruge deres blod i det usyrede brød. Disse gamle blodanklager er helt absurde og tjente kun til jødeforfølgelse, men de har aldrig været forbundet med en henvisning til Bibelens tekst om den tiende plage.

Sundhedsmyndighederne og omskæring

I anden del af sin tekst, priser Dan Tschernia Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for udarbejdelsen af notater og vejledning om rituel drengeomskæring. Her skal man gøre sig klart, hvad disse publikationer egentlig bidrager til. Det vi ser, er den højeste danske sundhedsmyndigheds blåstempling af en operation, der ud fra en nøgtern betragtning må betegnes som et overgreb mod børn.

Det er den, alene fordi der er tale om en irreversibel bortoperation af en sund del af et barns krop uden eget samtykke. Drengene kommer ind sunde og raske, men bliver patienter i og med omskæringen. Hvorfor skulle rituel omskæring ellers være en sag for Styrelsen for Patientsikkerhed?

De to styrelser er underlagt sundhedsloven. Af den fremgår det, at sundhedsvæsenet “har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte”. Rituel omskæring opfylder ingen af disse formål, men påfører tværtimod barnet den funktionsbegrænsning, der ligger i fjernelsen af en funktionel del af dets kønsorgan.

Antisemitisme har været en katastrofal og grufuld faktor i verdenshistorien. Antisemitisme er stadig levende, også i Danmark, hvad blandt andet Nordfronts aktion har vist

Når det gælder de kompetencer, der bør kræves for at omskære drengebørn, henviser notat og vejledning til autorisationsloven og til bestemmelser om, at læger kan uddelegere opgaver til en “medhjælp”. Det betyder, at der ikke stilles nogle krav til den person, der faktisk foretager omskæringen, hvis bare operationen overvåges af en læge, der påtager sig ansvaret for, at indgrebet udføres efter reglerne. I den forstand er lægens medvirken ved rituel omskæring i samme kategori som i andre sammenhænge, hvor læger udelukkende skal sikre, at et ufrivilligt indgreb, der ikke tjener noget helbredsmæssigt formål, ikke medfører yderligere legemlig skade end netop den, der er tilsigtet. Den rolle er ingen læge værdig, heller ikke de danske sundhedsmyndigheder.

Antisemitisme og alle børns ret til kropslig integritet

I tredje del sammenfatter Dan Tschernia omskæringskritikken fra Intact Danmark som rent hykleri. Af ordet “hykleri” må vi forstå, at Intact Denmark egentlig ikke er optaget af børns tarv og ret til kropslig integritet. I stedet er de sammen med den nynazistiske aktionsgruppe Nordfront angiveligt aktivt ansvarlige for at manipulere folkestemningen og gøre antisemitisme nærmest mainstream blandt majoriteten af danskere.

Der ligger en voldsom proportionsforvrængning i disse anklager. Der omskæres rituelt omkring 3.000 drengebørn hvert år i Danmark. Af dem er under 20 fra jødiske familier. Intact Denmark er ikke optaget af, om de omskårede drenges forældre er jøder, muslimer, kristne eller ingen af delene. Det ensidige fokus på jødiske drenge er skabt i debatten af organisationer og personer, der kæmper for at bevare muligheden for rituel omskæring af børn. De mange drenge fra muslimske familier er helt trængt i baggrunden til trods for deres talmæssige majoritet.

Med det store fokus på jødiske drenge opnår man kunstigt at forbinde en mindstealder for omskæring med den jødiske forfølgelseshistorie, holocaust, antisemitisme, krystalnat og den danske jødeaktion under anden verdenskrig. Statsministeren holder sig ikke tilbage fra at abonnere på denne sammenkædning.

Antisemitisme har været en katastrofal og grufuld faktor i verdenshistorien. Antisemitisme er stadig levende, også i Danmark, hvad blandt andet Nordfronts aktion har vist. Verden lige nu er fuld af faretruende konfrontationer med baggrund i modsatte religiøse og etniske identiteter. Bekæmpelsen af disse tendenser må fastholde forsvaret for individets menneskerettigheder, herunder, som det helt basale, retten til kropslig integritet. Den starter med vores børn. De bør derfor også selv overlades retten til at bestemme, om nogen sund del af deres krop skal tages fra dem permanent.

Mikael Aktor, næstformand, Intact Denmark. ekstern lektor i religionsstudier, omskåret jøde


Erklæring
“Lena Nyhus og Intact Denmark – Forening imod omskæring af børn, arbejder for børns ret til egen krop og i særdeleshed for, at ingen må skære i raske børn. Vi tager udgangspunkt i, at alle forældre vil deres børn det bedste. Ikke desto mindre er vores arbejde drevet af omsorg for, at det enkelte barn som individ skal have ret til at bestemme over egen krop, uanset køn, kultur eller religion.

Hverken Lena Nyhus eller Intact Denmark’s arbejde er drevet af racisme, antisemitisme eller anden form for diskrimination. Enhver påstand herom er enten baseret på uvidenhed, usandheder eller ond tro. Vi bakker op om Lena Nyhus og Intact Denmark og må klart tage afstand fra artikler, privatpersoner og grupperinger som angriber, tilsviner og beskylder disse for antisemitisme og andre ondskabsfulde hensigter.

Vi opfordrer til, at debatten omkring omskæring, en aldersgrænse og de forskellige parters perspektiver omkring disse emner foregår respektfuldt og uden personangreb og smædekampagner. Man skærer da ikke i raske børn.”

Underskrivere:

Aino Slej
Alex Haurand
Anette Blach
Astrid Bjerrum Henriksen
Benn Moreno Sejerskilde
Dorte Kind De Lorenzo
Dorthe Da Graça Thrige
Emil Karlebjerg
Emil Martin Damgaard Christensen
Engin Pehlivan
Ercan Alici
Finn Iunker
Güray Baba
Hatice Pehlivan
Iman Diab
Íris Björg Thorvaldsdottir
Jamaal Ahmad
Jarl Feyling
Jens Jäpelt
Jeppe Ejsing Christensen
Johan Nyman
Kasper Linde Ankjærgaard
Kim Sejr
Kristina Høeg
Kurt Laugesen
Lars Peter Bærendsen
Lars Weuge Clausen
Linda Stilling
Line Høgh Sørensen
Line Lahn Sørensen
Lise Gautier
Mads Bondo Dydensborg
Mariam Fathi
Mayanna Jayasinghe Riis
Marwa Hassan
Michael Bang
Mikael Aktor
Morten Anton Bach Sjøgren
Mustafa Musse Sayegh
Nanne Cecillia Magdalena Jensen
Nick Hvidtfeldt
Niels Efterstigaard Bjerrum
Niels Holflod
Peter Thymark
Philippa Gautier
Robin Daniel Espersen
Sahar Aslani
Susanne Riis
Svend Eide Joensen
Søren Kjeldsen
Tomas Beha
Thomas Haugaard Jensen
Thomas Tomcat
Thorbjørn Futtrup Jacobsen
Toke Vadum
Yvette Winther


LÆS DAN TSCHERNIAS TRE TEKSTER HER


Topillustration: Fra Folketingets hjemmeside med borgerforslag – se mere her. 

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Mikael Aktor er ekstern lektor ved Religionsstudier, Institut for Historie, Syddansk Universitet.
Han er selv jøde og omskåret som spæd.
I dag er han næstformand i Intact Denmark.

Seneste artikler om Sundhed