Inaktive bestyrelser er et levn fra fortiden

i POV Business/Arbejdsmarked/Politik & Samfund af

POV BUSINESS // DAGENS POV – Et stort antal familie- eller partnerejede virksomheder får ingen gevinst ud af deres bestyrelser – de er tomme skaller, der udelukkende følger ejernes ærinde. Man skal ofte søge blandt top 1.000 virksomhederne, før bestyrelser følger spillereglerne fra ‘corporate governance’. De mange inaktive bestyrelser er et levn fra fortiden og en påmindelse om, at nogle iværksættere har andre tilgange til ledelse – at de vil selv, siger Gitte Maya Elsing og Peter Horn.

Mens skiftende erhvervsministre og Erhvervsstyrelsen over de seneste ti år har søgt at overbevise danske virksomheder om værdien af treenigheden ‘ejere, bestyrelse og direktion’, ser virkeligheden fortsat anderledes ud.

Ud af de godt 60.000 danske virksomheder med bestyrelser er der 35.000 aktieselskaber, som lovmæssigt skal have en bestyrelse på mindst tre personer, samt 20.000 anpartsselskaber og 5.000 andre selskabsformer, der frivilligt har valgt at have en bestyrelse.

Der er forskellige holdninger til antallet af bestyrelsesposter. Tau Steffensen, der har søgt at registrere alle – også papirbestyrelserne – når op på lidt over 200.000, mens de egentlige aktive skønnes at være ca. 140.000.

I undersøgelsen ”Danske bestyrelser i tal og fakta” er han nået frem til disse bestyrelsessammensætninger:

Men ét er, hvor mange bestyrelser og bestyrelsesposter, der rent faktisk er. Noget andet er i hvilken udstrækning, bestyrelserne gør nogen forskel endsige nytte i det danske erhvervsbillede.

Impotente bestyrelser, hvor det ofte går galt

Ud fra den viden, vi har opbygget i forskellige dele af erhvervslivet, har tusindvis af danske virksomheders ejere, oftest familier eller partnere, valgt at have impotente bestyrelser, der ikke har spillet nogen rolle i henhold til selskabslovens § 115:

I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at

  1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
  2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
  4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
  5. kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Motiverne til at have en bestyrelse kan være meget forskellige. I nogle virksomheder kan det være et krav fra vigtige kunder, långivere eller investorer og samtidig en del af virksomhedens branding. I nogle kan det være at ”oplære” arvinger, typisk nær familie, til at få et tættere forhold til virksomhedens aktiviteter. I andre kan det dreje sig om at opbygge social respekt.

Problemet vil dog ofte være, at iværksættere mener, at de bedre end andre forstår at lægge virksomhedens strategi og ramme markedet. Samtidig oplever de ofte, at personer ”udefra” simpelthen ikke ved nok om virksomheden og dens kundepotentiale til at optimere mulighederne. Iværksættere, der har opbygget en god og voksende virksomhed, har i reglen i starten gjort mange af de fejl, som en bestyrelse alt for tit er ved at gentage.

Der er i Danmark ca. 25.000 kvindelige registrerede bestyrelsesmedlemmer. Af dem anses godt 24.000 ikke at have de formelle kompetencer som direktør eller direktørbaggrund

Det er baggrunden for, at en del etablerede virksomheder med en bestyrelse har en ejerleder eller partnere, der skalter og valter med virksomhedens aktiver. Nogle gange går det godt. Hen imod generationsskiftet går det i reglen galt.

Det har vakt nogen opmærksomhed, at 56 procent eller over 33.000 bestyrelser udelukkende har mandlige medlemmer, mens 26.500 bestyrelser har kvindelige medlemmer – dog har 70 procent et kvindeligt medlem. I alt 314 bestyrelser har mere end tre kvindelige medlemmer.

Der er i Danmark ca. 25.000 kvindelige registrerede bestyrelsesmedlemmer. Af dem anses godt 24.000 ikke at have de formelle kompetencer som direktør eller direktørbaggrund. De anses dermed for at tilhøre tantebestyrelserne – men ret beset har man endnu flere mænd i tilsvarende onkelbestyrelser.

Begge grupperinger er valgt, fordi ”de er harmløse” og derfor ikke blander sig unødigt i kerneforretningen og samtidig fungerer som alibi for virksomhedens treenighed, der er en del af ansigtet eller brandet udadtil.

Advisory boards som ”sikkerhedsventil”

I nogle af disse virksomheder, hvor partnerne eller familien udgør bestyrelsen, har ejerne så valgt at inddrage et advisory board, der ikke har et økonomisk-juridisk ansvar, ved siden af bestyrelsen, som har det.

Baggrunden for den beslutning er at have en anden type sammensat rådgivning, der måske ikke er så forpligtende, men på den anden side kan give værdifuld rådgivning.

Det er blandt andet set med virksomheder, der har haft ambitioner om at gå ind på markeder andre steder i verden, hvor det nødvendige kapitalberedskab alene ville have ført til ejernes personlige konkurs, fordi de også måtte ind i personlig hæftelse.

Vækstvirksomhederne har brug for go-to-market kompetence

I Kvinder I Bestyrelser, matcher vi som den eneste organisation i Danmark kvinder fra øvre ledelse med vækstvirksomheders advisory boards eller bestyrelser.

Det betyder, at det vigtigste ved den tilførte indsigt i virksomhedsledelse, marked og økonomi, bliver at afgrænse frem for at komme med nye ideer. For dem har iværksætterne ofte mere end rigeligt af.

Der er mere brug for en go-to-market strategy og for at sikre, at de knappe ressourcer bruges på at ramme plet i et ofte uprøvet marked.

Populært sagt har disse virksomheder sjældent mere end ét skud i bøssen. Derfor er det vigtigt med en sikker hånd, og i dette tilfælde med et sikkert advisory board eller en sikker bestyrelse.

Danmark har plus 670.000 registrerede virksomheder

Ifølge ”Familievirksomheder i Danmark” er der 670.000 virksomheder i Danmark i det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvoraf 300.000 er reelt aktive virksomheder, mens resten ifølge Danmarks Statistik er hobbylignende virksomheder med begrænsede aktiviteter.

Den Generelle Firmastatistik hos Danmarks Statistik kortlægger aktiviteterne i 300.000 aktive virksomheder. Langt den største del af disse er enkeltmandsvirksomheder.

A.P. Møller Mærsk er gennem en omfattende fornyelse af sin bestyrelse rent mentalt kommet på den anden side af digitaliseringen – med formanden Jim Hagemann Snabe i spidsen

To ud af tre virksomheder i Danmark har bogførte aktiver for under 5 mio. kroner. Der er mindre end én virksomhed ud af 20, der har mere end 50 mio. kroner i bogførte aktiver.

Generelt set er anpartsselskaberne mindre end aktieselskaberne, og andelen af store anpartsselskaber er kun halv så stor som andelen af store aktieselskaber. Kun én ud af tre aktieselskaber har mindre end 5 mio. kroner i aktiver, og mere end hver 10. aktieselskab har aktiver for mere end 50 mio. kroner.

De store: Når bestyrelser har betydning

I den tunge ende af virksomhederne – de 1.000 største – spiller bestyrelserne en betydelig rolle, enten fordi ejerne ønsker det eller fordi ejersammensætningen med en stor spredning nødvendiggør det. Nogle af disse virksomheder repræsenterer progressivitet og fremdrift, når det gælder om at raffinere bestyrelsesarbejdet.

Et eksempel på det er A.P. Møller Mærsk, der gennem en omfattende fornyelse af sin bestyrelse rent mentalt er kommet på den anden side af digitaliseringen – med formanden Jim Hagemann Snabe i spidsen.

Også i andre virksomheder i den tunge ende arbejdes der hårdt i bestyrelserne. Det er familieejede Lego et eksempel på

Giganten har ikke haft nogle fine fornemmelser, når det gælder bestyrelsessammensætning, køb eller salg af dele af koncernen og sammensætningen af ledelsen. Horisonten er lang og stiller derfor også særlige krav til bestyrelsen og det nye familieoverhoved Ane Uggla, som i 2013 til Berlingske sagde, at ”10, 15, 20 år er selvfølgelig lang tid at se frem for en virksomhed, men i fondens regi er det ikke særlig lang tid. Jeg ser gerne 100 år frem i tiden, det er jo de langsigtede mål, der er det allervigtigste for fonden. Min største opgave, som jeg ser det, er via fonden at forvalte en stærk, tydelig og aktiv ejer i A.P. Møller-Mærsk. Sådan så min far det, og sådan ser jeg det.”

Fonden ejes af A. P. Møller og Hustru Chastine Mærsk Møllers Fond til almene Formaal og har 51,2 procent af stemmerne i Danmarks største selskab, A.P. Møller-Mærsk. Jim Hagemann Snabe har skitseret sit syn på rollen som bestyrelsesformand således:

Også i andre virksomheder i den tunge ende arbejdes der hårdt i bestyrelserne. Det er familieejede Lego et eksempel på.

PWC uddeler i samarbejde med norske Styreinformasjon AS prisen Årets Bestyrelsesformand på 12. år, og i 2013 var modtageren den daværende direktør for høreapparatproducenten William Demant Holding og bestyrelsesformand for Lego, Niels Jacobsen. Årets Bestyrelsesformand vælges på baggrund af 14 kriterier, som blandt andet omfatter minimum to år som bestyrelsesformand, overskud, soliditet, godt omdømme for virksomheden og som bestyrelsesformand m.v.

Legos daværende topchef og nuværende bestyrelsesformand, Jørgen Vig Knudstorp, har kaldt Niels Jacobsen for ”den skarpeste forretningsmand, jeg har mødt i mit liv”. Økonomiske resultater har det heller ikke skortet på, noterede Politiken: ”I sin tid som bestyrelsesformand har Niels Jacobsen været med til at løfte Legos omsætning fra 9,5 milliarder kroner i 2008 til 23,4 milliarder kroner i 2012. I samme periode er det primære resultat i Lego steget fra 2,1 milliarder kroner til knap 8 milliarder kroner.”

Der er ifølge ”Danske bestyrelser i tal og fakta” nu 75 kvinder, der professionelt er bestyrelsesmedlemmer og -formænd på fuldtid

KMD’s administrerende direktør, civilingeniør Eva Berneke, fik året efter Women’s Board Award for sin indsats som bestyrelsesmedlem siden 2011 i Lego, hvor hendes faglige styrke inden for strategisk planlægning, teknologi, transformation og internationale operationer blev fremhævet.

Vagn Sørensen blev Årets Bestyrelsesformand 2018: ”FLSmidth & Co. har med Vagn Sørensen for bordenden været igennem et succesfuldt skifte af direktionen, herunder både CEO og CFO, samt en vellykket omstilling til total-service-business.

Derudover har et stærkt fokus på automatisering og digitalisering medført en forbedring i omsætningen i et ellers faldende marked samt en positiv udvikling i aktiekursen. Vagn Sørensen har desuden formået at sætte det rette hold og står i dag i spidsen for en mangfoldig og professionel bestyrelse.”

At være bestyrelsesformand er på mange måder et ægteskab med virksomhedens treenighed i med- og modgang. Ole Andersen, der blev Årets Bestyrelsesformand i 2015 for sin indsats i Chr. Hansen, kom således i høj søgang på grund af sit formandskab i Danske Bank og hvidvaskskandalen og måtte forlade denne post på foranledning af en af de tunge aktionærer, APMH Invest A/S, datterselskab af A.P. Møller Holding.

75 bestyrelseskvinder på fuldtid

Der er ifølge ”Danske bestyrelser i tal og fakta” nu 75 kvinder, der professionelt er bestyrelsesmedlemmer og -formænd på fuldtid.

I Norge har lovgivningen med krav om min. 40 procent af hvert køn i børsnoterede aktieselskaber ændret noget på sammensætningen, når det drejer sig om bestyrelsesformænd, fremgår det af opgørelse fra Core Toplederbarometer 200:

I Danmark handler det i relation til de interessante bestyrelsesposter om at gøre sig synlig.

Det har bestyrelsessuiten i Kvinder I Bestyrelser, der omfatter kvinder i øverste ledelse og i de første bestyrelsesposter, adresseret i denne video:

Udgangspunktet er ”søg og du skal finde: Bestyrelsessuiten har de kvinder, alle gerne vil finde, men som kun få virksomhedsejere kan på øje på”.


Topfoto: Pixabay

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Gitte Maya Elsing
Ordførende i Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS og bestyrelsesformand i design-people ApS.
Executive advisor i GITTE MAYA & CO.
Tdl. adm. direktør/country manager i RS Components Scandinavia
18 år i general ledelse med baggrund som administrerende, kommerciel og forretningsudviklingsdirektør.
SEI/INSEAD Management Programme, E-MBA, HD(A) - CBS
www.kvinderibestyrelser.dk

Peter Horn
Adm. direktør, Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS
Peter Horn & Co. Management Consulting ApS
Medstifter af Kvinder I Bestyrelser
Forfatter, chefredaktør for Executive Magazine og Executive Magazine’s Books
TV-og videoproducer, DR1, DR2, Kanal 2, Kanal Danmark, TVE China
Master in Experience Leadership Award 2010
Tdl. i advisory board og forretningsudvalg for Master i Oplevelsesledelse, Roskilde Universitet
Forelæsninger og workshops i bl.a. personlig branding fra Grønland til Australien
Medlem af FUJ og IRE
www.kvinderibestyrelser.dk

Seneste artikler om POV Business