‘Først hjælper vi, og så er du alene’ – det duer bare ikke, socialpolitisk stop-and-go politik er dybt skadelig

i Kærlighed & sex/Politik & Samfund af

DAGENS POV // PROSTITUTION – Politikernes flygtige interesse i prostitutionsområdet står i vejen for en reel og langsigtet løsning på problemet. Det siger Flora Ghosh, som er direktør og stifter af Liva-foreningen mod skadevirkninger af prostitution, i et tilbageblik på 10 år med dansk stop-and-go socialpolitik. Hun opfordrer politikerne til at tænke langsigtet og få en national handlingsplan ud over rampen.

Ring, ring … på bordet vrider min mobil sig vibrerende, insisterende og højlydt. Jeg er alene på kontoret, og er mødt ekstra tidligt ind for at skrive tale i anledning af Livas 10-års jubilæum. Så egentlig har jeg ikke tid til at tale i telefon, men i Liva har vi et princip om, at hos os skal ingen gå forgæves. Jubilæum eller ej.

I røret mødes jeg af en bekendt og tydelig desperat kvindestemme.

Flora du må hjælpe mig, jeg har et tilbagefald. Jeg var så alene og trist og tog en kunde. Men nu har jeg det skidt, fordi han var grænseoverskridende. Mit liv er igen på vej til at blive noget rod

Den skrøbelige stemme taler om kap med den skrattende baggrundsstøj. Opkaldet kommer tydeligvis fra en mobiltelefon på en vindomsust og stærkt trafikeret gade:

”Flora du må hjælpe mig, jeg har et tilbagefald. Jeg var så alene og trist og tog en kunde. Men nu har jeg det skidt, fordi han var grænseoverskridende. Mit liv er igen på vej til at blive noget rod”.

Det er ”Marie”, der ringer ind. Hun hedder godt nok ikke Marie, men hendes situation er så udsat, at hun her må gå under synonym. ”Marie” er tidligere deltager i et satspulje-finansieret projekt, der hedder ”Fra Exit til inklusion”.

Det var en udviklingspulje bevilget til indsatser, der skulle hjælpe mennesker i prostitution ud af det erhverv og videre ind på en ny livsbane.

Projektet afsluttede før sommerferien, og der var ikke flere penge til fortsættelsen.

Helhedsorienteret indsats

I projektet har vi gennemført over 62 såkaldt helhedsorienterede indsatser, der har taget udgangspunkt i deltagernes hverdag, udfordringer og ønsker for fremtiden.

Vi har tilbudt psykologisk og psykiatrisk afklaring og behandling. Vores socialrådgivere har koordineret de særligt tilrettelagte forløb med stor tilfredshed og mange succeser.

Vi har fået løst op for traumer, knækket knaster og banet vejen til et bedre liv for de fleste af deltagerne.

Men desværre er alle ikke nået lige langt. For denne udsatte gruppe af mennesker kan livet hurtigt tage en skæv retning; genoptaget misbrug, en presset økonomi eller en genopblussen af en psykiatrisk sygdom kan slå deltageren tilbage til start.

For deltagere som ”Marie”, er der brug for et efterværn, en håndholdt indsats i form af en hotline og en rehabiliterende indsats, der kan støtte op om den indsats, de allerede har haft gavn af. Ofte er der ikke brug for nyt langt forløb, men snarere en kort understøttende indsats

De bliver sjældent slået helt tilbage til start, men ofte er de taget med en omgang i den forkerte retning.

For deltagere som ”Marie”, er der brug for et efterværn, en håndholdt indsats i form af en hotline og en rehabiliterende indsats, der kan støtte op om den indsats, de allerede har haft gavn af. Ofte er der ikke brug for nyt langt forløb. men snarere en kort understøttende indsats.

Desværre har politikerne tænkt kortsigtet med dette exit-projekt – ligesom mange lignende projektindsatser.

Og her mens projektet evalueres, og drøftelserne om en forsættelse af de afprøvede programmer behandles politisk, står deltagerne nu uden støtte. De har intet sted at gå hen, og de er uden muligheder for hjælp. Resultaterne af en god, professionel og dyrebar indsats risikerer derfor at ryge på gulvet.

Stop-and-go socialpolitik

Dette puljeproblem er særdeles symptomatisk for den socialpolitiske indsats generelt i Danmark:

Ikke alene har den socialpolitiske udvikling siden 1990 været bundet op på uddeling af satspulje-penge til skiftende indsatsområder, hvor satspuljeforhandlerne samtidig har kunnet agere socialpolitiske julemænd en gang om året, og gaverne er blevet uddelt i spredt fægtning til ofte værdige projekter.

Samtidig har uddelingerne sjældent været en del af en større sammenhæng og endnu sjældnere som en del af en langsigtet plan.

Den kortsigtede socialpolitik dur simpelthen ikke. Vi kan ikke være så lemfældige. Der er brug for fokus, professionalisme og langsigtet ihærdighed

Sigende er det også, at folketinget sidste år besluttede at afskaffe satspuljen, vel og mærke uden at have en ny ordning på plads inden.

Tid til handling

Men den kortsigtede socialpolitik dur simpelthen ikke. Vi kan ikke være så lemfældige. Der er brug for fokus, professionalisme og langsigtet ihærdighed

Det er værdier, som har været centrale for os i Liva gennem vores 10 års eksistens. I 10 år har vi krævet, at der fra politisk hold blev sat tid og nødvendige ressourcer af til en langsigtet og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Vi har også efterlyst en national handlingsplan.

Og for at det ikke skal hedde sig, at vi bare kritiserer og kræver ind, får I her vores bud på en 6-punkts plan, der er lige til at gå til:

#1 Forebyggelse

Stadig flere unge melder om generel mistrivsel og flere fortæller, at de har erfaringer med gråzoneprostitution. Vi har derfor brug for systematiske forebyggelsesindsatser, der er rettet mod unge.

Det kunne være gennem den obligatoriske seksualundervisning og rettighedsbaseret oplysning og også gennem en stigende opmærksomhed på børn i mistrivsel.

Der er behov for en lettere adgang og styrket udredning samt behandling af psykiatriske lidelser hos udsatte unge, idet psykiatriske lidelser og mistrivsel ofte spiller en væsentlig rolle i forbindelse med prostitution.

Der bør gennemføres en opkvalificering af fagpersoner både i relation til generelle forebyggelsesindsatser i folkeskolen og på ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, hvor der arbejdes med udsatte unge i særlig risiko samt i sociale tilbud for voksne i prostitution.

Vi er som samfund nødt til at få taget livtag med fattigdommen

Det er afgørende for indsatsen, at de medarbejdere, der har kontakt med mennesker i prostitution, har viden om prostitution og eventuelle skadevirkninger.

Sidst men ikke mindst er vi som samfund nødt til at få taget livtag med fattigdommen. Heldigvis er der netop kommet tal fra VIVE, der viser, at kurven er knækket i forhold til hjemløshed, men vi er langtfra i mål.

#2 Fagligt funderede exit-programmer

”Marie” og andre i hendes situation har brug for fagligt funderede exit-programmer, der hjælper dem, som sælger sex af nød, fordi de er fattige, hjemløse eller stofmisbrugere – eller fordi de er i en fastlåst situation, hvor de udsættes for repressalier. De skal hjælpes videre til et liv i en ny retning.

Men som nævnt er der også brug for at tilknytte efterværn til programmet, så vi kan stå klar, hvis livet igen tager en uventet, negativ drejning. Vi hjælper gerne kommunerne med at udføre opgaven og med at sikre en professionel, engageret og helhedsorienteret indsat.

Men det kræver tilførsel af ressourcer. Programmet bør også tilpasses forskellige målgrupper på baggrund af køn, alder, seksualitet og livssituationer.

#3 Skadesreduktion

Salg af sex slider på de fleste. Fysisk og mentalt.

Vi har med en meget udsat gruppe at gøre. Fysisk, psykisk og seksuel vold, fylder alt for meget – ikke bare i statistikken men også helt konkret i dagligdagen for denne gruppe

Derfor bør der bl.a. sikres målrettet rådgivning og tilgængelige sundhedstilbud, og ikke kun gratis prævention og opsøgende lægehjælp, men også psykologhjælp. Det er også centralt, at de prostituerede sikres med yderligere beskyttelse mod vold.

Vi har med en meget udsat gruppe at gøre. Fysisk, psykisk og seksuel vold, fylder alt for meget – ikke bare i statistikken men også helt konkret i dagligdagen for denne gruppe.

#4 Rehabilitering

Depression, selvmordstanker, angst, PTSD samt problemer med at indgå i sociale relationer er blot et lille udsnit af skadevirkninger, der kan følge efter et liv i prostitution, særlig hvis prostitutionen har været ledsaget af øvrige sociale problemer.

Det kræver en helhedsorienteret indsat at komme disse udfordringer til livs. Der er ofte brug for en behandlingsmæssig, en social og en beskæftigelsesrettet indsats. Der bør derfor være tilbud om bl.a. terapi, netværksgrupper og revalidering i forhold til beskæftigelse for personer, der har senfølger efter et liv i prostitution.

#5 Kommunale forpligtigelser

Serviceloven bør opdateres og indeholde særlige bestemmelser, som sikrer personer i prostitution ret til hjælp.

Salg af sex er et af de sidste store tabuer, vi har tilbage i Danmark og en udpræget berøringsangst og forvrængede unuancerede fortællinger har længe præget debatten

Fx kunne man forestille sig en bestemmelse, der sikrer ret til rådgivning og hjælp i form af ambulant behandling, som man kender det fra stofmisbrugsområdet.

#6 Mere viden – mindre tabu

Salg af sex er et af de sidste store tabuer, vi har tilbage i Danmark; en udpræget berøringsangst og forvrængede unuancerede fortællinger har længe præget debatten.

Konsekvensen er, at misforståelserne holdes i live, og tabuerne forskanser sig. Der er brug for mere forskning og flere undersøgelser, der ser på livsvilkårene for personer i prostitution, herunder især livsvilkår og skadevirkninger for de mest udsatte.

Den hidtil mest omfattende undersøgelse af prostitution i Danmark (SFI 2011) har været kritiseret for at fokusere for meget på de mest ressourcestærke mennesker i prostitution og at nedtone forhold omkring bl.a. vold og skadevirkninger.

Tiden er inde til mere handling og større forståelse og åbenhed.

En handlingsplan, der kører langt på literen

I forhold til ”Marie” har vi nu sat hende i et forløb, med opfølgningssamtaler og støtte. Det er et forløb, som er betalt af vores støttemedlemmer og donorer.

Vi håber snart, at det offentlige vil være med til at dele regningen – eller investeringen om man vil … Jeg er klar til at tage 10 år mere, men det kræver en langsigtet national handlingsplan, der kører langt på literen, og som sikrer et seriøst løft af området, hvis det skal lykkes

Vi håber snart, at det offentlige vil være med til at dele regningen – eller investeringen om man vil. For sammen kan vi sikre et godt liv for ”Marie” og hendes børn, på samme måde som vi har gjort det for så mange andre før hende.

Jeg er klar til at tage 10 år mere, men det kræver en langsigtet national handlingsplan, der kører langt på literen, og som sikrer et seriøst løft af området, hvis det skal lykkes.

Det er vores jubilæumsønske til det politiske system.


Topillustration: Pixabay

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Flora Ghosh, socialrådgiver, cand.scient.soc og direktør LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Flora har hele sit liv arbejdet mod vold og undertrykkelse og for bedre vilkår for udsatte kvinder.

Seneste artikler om Kærlighed & sex

boomer

Boomertalk

BOOMER-CHIKANE // #METOO – Der verserer for tiden en sjov myte på