Åbent brev til Folketinget: Nul huller – nej til boring efter olie og gas og brug af fracking på Sydhavsøerne

i Featured/Danmark/KLIMAKRISE/Politik & Samfund af

Vores luft, natur og grundvand skal ikke ødelægges og forurenes af kemikalier. Og vores udvikling af en bæredygtig grøn energi, produktion og turisme skal ikke sættes tilbage men videreudvikles. Det skriver forfatter Thorvald Berthelsen i et åbent brev til Folketinget, hvor energi-, forsynings- og klimaudvalget i dag har ministeren i samråd om “to tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter og geotermisk energi på Lolland-Falster.” Berthelsen opfordrer politikerene til at forbyde brugen af fracking i Danmark.

Kære Folketing,

Energi- forsynings- og klimaministeren vil på Energistyrelsens anbefaling give firmaet Nail Ressources (Nail Petroleum) tilladelse til efterforskning og udvinding af olie, gas og geotermi på Lolland-Falster. Tilladelsen skal diskuteres torsdag i Folketingets Energi- forsynings- og klimaudvalg.

Samtidig gives også tilladelse til eventuelt at anvende fracking under både efterforskningen og udvindingen.

Det risikerer at ødelægge grundvandet og naturen. Og alene denne trussel vil standse investeringer i grøn omstilling, forøge arbejdsløsheden og tvinge værdien af huse og landejendomme i området endnu længere ned.

”Flade Egne og lave Skyr… Findes der grønnere Land end her” som digteren, falstringen, venstremanden og udgiveren af Folketidende, Sophus Claussen skriver.

Og det er rigtigt, men siden slutningen af maj er Sydhavsøernes grønne omstilling imidlertid truet.

Energi- forsynings- og klimaministerminister, Lars Chr. Lilleholt er ansvarlig for beslutningen. Foto: www.jeppebnielsen.com

Ved fracking sprænger man sig vej ned gennem grundvands-magasinet til de olie- eller gasførende eller geotermiske lag ved hjælp af meget store mængder vand blandet med sand og kemikalier under højt tryk.

Over 700 kendte kemikalier bruges ved fracking, heraf flere, der er under mistanke for at være giftige, mutations-, allergi- eller kræftfremkaldende.

Der er en meget betydelig risiko for at forurene grundvandet, men også for at omliggende vandløb, søer og landbrugsjord forurenes, når det beskidte vand fra frackingen kommer op igen

Men myndighederne får dem ikke korrekt oplyst af de ansvarlige virksomheder. Vi har netop set, at Miljøstyrelsen har været nødt til at politianmelde Mærsk for udledning af urigtigt anmeldte kemikalier gennem flere år. Erfaringerne fra USA viser at mellem 15 og 25 procent af boringerne er utætte.

Derfor er der selvfølgelig en meget betydelig risiko for at forurene grundvandet, men også for at omliggende vandløb, søer og landbrugsjord forurenes, når det beskidte vand fra frackingen kommer op igen. Det er grunden til at bl.a. Frankrig, Holland, Tyskland, Canada og mange stater i USA (New York f.eks.) har forbudt anvendelsen af fracking totalt.

Risikoen bagatelliseres

Energistyrelsens direktør og andre har forsøgt at bagatellisere risikoen, men afslører samtidig at fracking er brugt også i efterforskningsfasen.

Og de VVM miljøundersøgelser, der påstås at garantere mod farlige boringer, udføres for en stor del af borefirmaerne selv og er afhængige af, at disse giver rigtige oplysninger i tide.

Kommunerne skal også have ordentlig besked om boringernes placering, boremetoder m.v. i tide. Erfaringerne viser at vi ikke kan stole på det. Så fracking udgør en reel risiko.

Energistyrelsen understreger selv i sin redegørelse for ansøgningen og udkastet til tilladelse overfor Folketingets energiudvalg: ”Alle tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter og geotermisk energi kan føre til behov for frakturering både i efterforskningsfasen og en eventuelt senere indvindingsfase. Det bemærkes i den forbindelse, at mens frakturering generelt er en forudsætning for udnyttelse af skifergas, anvendes teknikken også i et vist omfang i forbindelse med indvinding fra de mere kendte reservoirtyper i f.eks. sandstenslag og kalkstenslag.”

Hvorfor ikke udtrykkeligt forbyde brug af fracking totalt i Danmark, hvis der er så lidt brug for metoden, som Direktøren for Energistyrelsen hævder?

Lagene der skal undersøges på Lolland-Falster er især sandstenslag, og der er måske skiferlag længere nede.

Hvorfor ikke udtrykkeligt forbyde brug af fracking totalt i Danmark, hvis der er så lidt brug for metoden, som Direktøren for Energistyrelsen hævder?

Et tilbageskridt for Lolland-Falsters grønne omstilling

Lolland-Falster eller Danmark har heller ingen gavn af udvinding af olie eller gas. Tværtimod skal vi efter klimaaftalerne i Paris nedtrappe CO2-udslippet. Allerede i 2035 skal kraftvarme produktionen foregå helt uden olie og gas. Indtil da har vi ifølge eksperter gas nok i eksisterende felter på dansk område.

På Lolland-Falster er alle vore kraftvarmeværker CO2-neutrale fordi de ikke bruger fossile brændstoffer. Vi producerer mere grøn energi, der ikke er baseret på olie og gas end vi selv forbruger.

Vi har også i stigende grad en grøn produktion af bl.a. fødevarer på basis af lokale, mere og mere rent dyrkede råvarer. Alt det trækker opmærksomhed og grøn turisme med sig. F.eks. får vi jævnligt besøg af officielle japanske delegationer, der vil lære af vores bæredygtige økonomi. Sydhavsøernes Frugtfestival er en af mange begivenheder, der understreger den udvikling og tiltrækker besøgende.

Fra frugtfestivalens hjemmeside.

Det er vigtigt, fordi vi befinder os midt i en svær omstilling fra en altdominerende produktion af sukker fra sukkerroerne til andre erhverv, baseret på vores gode muldjord og lange erfaring med fødevareproduktion

Hvem vil investere i grøn eller bare almindelig fødevareproduktion, når vi risikerer at det grundvand, den er afhængig af ødelægges af kemikalier?

For Sydhavsøerne er det derfor et helt forkert signal, som vil ødelægge mange års indsats for en grøn omstilling, der nu ser ud til at slå igennem.

Hvem vil investere i f.eks. grøn eller bare almindelig fødevareproduktion, når vi risikerer at det grundvand, den er afhængig af ødelægges af kemikalier? Og får den risiko ikke også banker og kreditforeninger til at stoppe helt med at give lån til virksomheder og huse på Sydhavsøerne sådan som man har oplevet i Østervrå i Vendsyssel? Med det resultat at jord- og huspriser tvinges ned.

Ringe merbeskæftigelse

Nogle har kaldt det bagstræberisk, fordi der må være en god del beskæftigelse i efterforskning og udvinding af olie og gas på Sydhavsøerne. Det er der ikke. Erfaringerne fra det franske Totals prøveboringer i Nordjylland viser at kun en dansk underentreprenør fra Tønder fik arbejde til 25 mand heraf var højst 5 fra Vendsyssel i løbet af ca. 3 år.

På Sydhavsøerne vil en så ringe merbeskæftigelse mere end opvejes af den nedlæggelse af job og mistede fremtidige job, vi vil opleve med indstillingen af investeringer på grund af risikoen for grundvandsforurening m.v.

”En fordobling af den andel af energien, som kommer fra sol, vind og andre vedvarende energiformer, vil øge den globale økonomiske vækst med 1,1 procent frem til 2030,” vurderer det Internationale Vedvarende Energiagentur.

Gevinsten, som svarer til omkring 9000 milliarder kr., vil især komme fra øgede investeringer, fremgår det af en rapport fra agenturet, som Bloomberg har gransket. Investeringerne vil direkte og indirekte betyde job til mere end 24 millioner mennesker skrev Børsen 16. jan. 2016. Så de bagstræberiske, det er dem der stadig vil bore efter olie og gas med brug af fracking.

En ødelæggelse af de fredede områder som f.eks. Maribosøerne vil klart påvirke turismen i områderne negativt

I strid med Natura 2000

Tilladelsesudkastets mulige boringsområder på Lolland og Falster dækker eller ligger tæt på EU’s Natura 2000 fredninger på Sydhavsøerne. Det er derfor i strid med EU’s Natura2000 fredninger på Sydhavsøerne.

  1. Tilladelsesudkastets undersøgelsesområde som dækker hele Lolland-Falster
  2. Natura2000 fredede områder på Lolland-Falster

Disse fredninger beskytter bl.a. trækfugleruter og forskellige dyre og plantearter. Selv mindre efterforsknings- eller indsamlingsboringer risikerer at ødelægge disse miljøer. En ødelæggelse af de fredede områder som f.eks. Maribosøerne vil også klart påvirke turismen i områderne negativt.

Vores luft, natur og grundvand skal ikke ødelægges og forurenes af kemikalier mv. Og vores udvikling af en bæredygtig grøn energi, produktion og turisme skal ikke sættes tilbage men videreudvikles. Vi skal have flere job ikke færre. Derfor skal en eventuel tilladelse i det mindste udelukke brugen af fracking. Og derfor bør der højst gives tilladelse til boring efter geotermi.

Med venlig hilsen,

Thorvald Berthelsen

Thorvald Berthelsen er medlem af koordinationsgruppen for NUL HULLER, nej til olie, gas og fracking
Topfoto: Greenpeace – Uffe Weng.

FAKTABOKS

Borgmestrene i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune sendte i juni et brev til energi-, forsynings- og klimaministerenminister Lars Chr. Lilleholt. I brevet gør de det klart overfor ministeren, at kommunerne arbejder målrettet med omstilling til grøn og vedvarende energi, og ikke er interesseret i fracking: “Olie- og gasudvinding har på det foreliggende grundlag ingen plads i den fremtid, og vi er samtidig dybt bekymrende over den potentielle risiko for drikkevand, landbrugsjord og naturværdier, som særligt “fracking” vil udgøre”, lyder det.

På samrådet torsdag skal ministeren svare Alternativet på, hvordan planerne om at give det hollandske selskab tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas i op til 30 år, hænger sammen med regeringens mål om at omstille Danmark til et lavemissionssamfund baseret på 100 procent vedvarende energi i år 2050. Ministeren skal endvidere uddybe regeringens planer for afvikling af efterforskning og indvinding af olie og gas på land og til havs, så Danmark kan udfase brugen af fossile brændsler og leve op til forpligtelserne i Parisaftalen og FN’s verdensmål, skriver Arbejderen.

Forud for samrådet torsdag har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt imidlertid nu udtalt, at han leder efter en model, hvor man vil kunne give tilladelser til at søge efter olie og gas med en betingelse om, at dem, der får tilladelsen, ikke på et senere tidspunkt kan gå skridtet videre og søge om at bruge fracking.  “Jeg vil bede Energistyrelsen iværksætte en undersøgelse af, hvilke konsekvenser det vil medføre for eftersøgning af olie og gas på land, hvis vi fremover betinger tilladelserne, at man ikke fremefter kan søge om at benytte frakturering. Det skylder vi os selv og de borgere, der bor i de områder,” lød det i  Folketidende i denne uge.  Ministeren tilføjer til avisen, at han har lyttet til den bekymring, der er på Lolland-Falster.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Thorvald Berthelsen skriver digte og faglitteratur om bl.a. Pariserkommunen, Günther Wallraff, Victor Serge, Sophus Claussen og Hilmar Wulff. Han har udgivet seks digtsamlinger, illustreret med egne collager, senest Huds tektoniske plader. Hans digte er udkommet på svensk, engelsk, arabisk, kurdisk, bosnisk, serbisk og tysk.

Han arrangerede også danske haikudigteres fælles oplæsning med tidligere EU-præsident Hermann van Rompuy under EU-topmødet i København i 2012. Han var den første formand for Sydsjællands og Lolland-Falsters lokale forfatterforening, StORDstrømmen, og blev i 2014 som den hidtil eneste udnævnt til Årets kulturelle ildsjæl af kulturministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter på Folkemødet på Bornholm.

I 2018 redigerede og præsenterede han også sammen med andre Ny lyrik fra Bosnien-Hercegovina.

Seneste artikler om Featured