Author

Hanne Ziebe

Hanne Ziebe har skrevet 1 indlæg.

mm
Advokat Hanne Ziebe er uddannet på Aarhus Universitet og har derudover læst kriminologi på Københavns Universitet. Hun har gennem næsten 10 år mødt i et stort antal straffesager og børnefjernelsessager.
Hanne Ziebe fører store nævningesager om for eksempel drab og almindelige sager om for eksempel vold, tyveri, røveri, hæleri, bedrageri eller sædelighedskriminalitet. Hun er blandt landets mest benyttede advokater i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke (tvangsfjernelsessager). Sagerne drejer sig mest om hjemgivelse af børn eller samværsafbrydelse. Hanne Ziebe har ført en del sager om frihedsberøvelse og frihedsberøvedes rettigheder.
Da Kriminalforsorgen i sommeren 2014 for første gang i retshistorien blev dømt til at betale erstatning til en tidligere indsat for at have krænket artikel 3 (forbuddet mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf) var det Hanne Ziebe, der stod ved den indsattes side. Dommen har senere fået stor “præjudikatsværdi” ved domstolene og i den juridiske teori, og har dannet grundlag for, at både kriminalforsorgen og psykiatrien i den korte periode siden sommeren 2014 flere gange igen er blevet dømt for at krænke EMRK artikel 3. Mern-sagen og Nimtofte-sagen er andre eksempler på større sager ført af Hanne Ziebe. Sager om tvangsfjernelse udgør en stor del af de sager, som Hanne Ziebe til dagligt beskæftiger sig med. Hun møder således jævnligt i Børne- og ungeudvalg, i ankestyrelsen og ved domstolene i sådanne sager.

Familiers retssikkerhed udhules i anbringelsessager

af i Politik & Samfund/Danmark

ANBRINGELSESSAGER // DEBAT – Med en ændring af Retsplejeloven og Serviceloven i juni 2014 blev familiers mulighed for at anke kommunale afgørelser om anbringelse af børn udenfor hjemmet stærkt begrænset. Formålet med ændringen var at effektivisere en dyr og langvarig sagsbehandling. Men få måneder senere, samme år, gik Ankestyrelsen en række kommuners afgørelser efter i…

Læs videre her